e-mail: predaj@centrumbiomasy.sk, phone: +421 917 914 489
Košík je prázdny...
0.00

Buderus

Buderus BWP 30HS


Typ: Ohrievač vody 290 lit BWP 30HS, Druh paliva: Elektro, Výkon: 0,59 - 1,870 kW

Dostupnosť: Na objednávku

Cena na vyžiadanie
Opýtať sa na cenu


Popis

 Tepelné čerpadlo teplej vody slúži výhradne pre ohrev úžitkovej príp. pitnej vody v zadanom teplotnom rozsahu použitia! Ohrev iných tekutín ako pitnej vody je neprípustný. Treba dbať na technické pravidlá pre inštaláciu pitnej vody. Menovité svetlosti potrubných vedení pre sanitárne zariadenia treba určiť s prihliadnutím na špecifické požiadavky budovy a platné smernice a predpisy. V prípade potreby treba nainštalovať aj špecifické bezpečnostné zariadenia ako napr. redukčné ventily.  Nie je dovolené: - prevádzka s odpadovým vzduchom obsahujúcim rozpúšťadlá alebo iné explozívne látky - použitie odpadového vzduchu znečisteného tukovými alebo prachovými časticami alebo freónmi - pripojenie odsávača pár na vetrací systém  Prístroj nesmie byť umiestnený: - vonku - v miestnostiach ohrozených mrazom - vo vlhkých miestnostiach (napr. kúpeľňa) - v miestnostiach s rizikom výbuchu z dôvodu výskytu plynov, pár a prachu  Neprípustná je prevádzka prístroja: - s prázdnou nádržou zásobníka - počas stavby budovy  Pri konštrukcii a vyhotovení tepelného čerpadla teplej vody boli dodržané relevantné smernice EU. (Pozrite aj Prehlásenie o zhode CE).  Odborný pracovník musí dbať na to, aby pri údržbových prácach a opravách častí, ktoré vedú chladiace médium, bolo toto médium odstránené v miere, aká je potrebná pre bezpečné vykonanie týchto prác. Manipulácia s chladiacim médiom ako aj jeho likvidácia musí prebiehať podľa predpisov. Chladiace médium sa nesmie za žiadnych okolností dostať do voľnej prírody! Chladiaci okruh je hermeticky uzavretý a obsahuje fluórizovaný chladiaci prostriedok R134a uvedený aj v Kjótskom protokole s hodnotou GWP na úrovni 1430. Neobsahuje freóny, neznižuje ozón a je nehorľavý.  Pri prácach na tepelnom čerpadle teplej vody nesmie byť čerpadlo nikdy pod napätím.  Pri elektrickom zapojení tepelného čerpadla teplej vody treba dodržať zodpovedajúce normy VDE, EN príp. IEC. Okrem toho treba dbať aj na technické požiadavky pripojenia na sieť dodávateľa elektrickej energie. Toto čerpadlo je podľa článku 1, odseku 2 k) smernice EU 2006/42/EC (smernica o prístrojoch) určené pre použitie v domácom prostredí a tým podlieha požiadavkám smernice EU 2006/95/EC (smernica o nízkom napätí). Tým je taktiež určené aj pre použitie na vykurovanie obchodov, kancelárií a podobných pracovných prostredí, poľnohospodárskych prevádzok, hotelov a penziónov a podobných či iných obývacích zariadení.

Detailné info

Systémová
Výrobca Buderus
Názov Buderus BWP 30HS
Typ Ohrievač vody 290 lit BWP 30HS
Hmotnosť 150 Kg
Záruka 24 mesiacov
Bez názvu
Druh paliva Elektro
Výkon 0,59 - 1,870 kW